Έγκριση των προβλεπόμενων θέσεων στα άρθρα 9 και 11 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-02-2023 Υ.Α. (Α΄1062) για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ